KULLANIM KOŞULLARI


www.hondafanclub.com.tr
alan adında resmi indirme bağlantıları bulunan Honda Fan Club (Bundan böyle kısaca "Program" olarak anılacaktır) Honda Türkiye A.Ş. (“HONDA”) tarafından işletilmektedir. Bu programı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Kullanıcılar, web sitesine erişim sağlayarak ve kullanarak işbu Program Kullanım Koşullarını herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın kabul etmiş sayılmaktadır. Bu koşulları kabul etmemeniz halinde Programı kullanmaktan vazgeçiniz.

 

A- GENEL HÜKÜMLER

 1. Kullanıcılar web sitesine erişimlerinin ve siteyi kullanmalarının işbu Kullanım Koşullarına ve mevzuata tabi olduğunu kabul ederler.
 2. www.hondafanclub.com.tr internet sitesinin ve Programın kullanımından doğabilecek her türlü risk Kullanıcı’ya aittir ve Honda veya Honda’nın Grup Şirketleri, bağlı ortaklıkları , çalışan ve/veya yöneticileri bunlardan her ne nam altında olursa olsun sorumlu olmayacaklardır.
 3. Honda, Program içerisinde bulunan tüm içerikleri Kullanıcı’nın rızasını aramaksızın kaldırma, değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle birlikte, Program içerisinde yer alan Kullancı’ya ait tüm içeriğin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Honda, Kullanıcı’nın Program’dan çıkarılması yetkisine sahiptir ve herhangi bir Kullanıcı’nın Program’ı kullanmaya devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar.Bu konuda Kullanıcı'nın herhangi bir itiraz hakkı yoktur.
 5. Program’ın (arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, görüntü, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm ögeleri Honda’ya, Honda’nın Grup Şirketlerine ve/veya Honda’nın izni ile web sitesinde ürün veya hizmet sağlayan üçüncü kişilere aittir. Honda uygulamalarının, Program’ın, web sitesinde yer alan bilgilerin, görüntülerin, içeriğin ve Honda’nın veya Honda Grup Şirketlerinin telif haklarına tabi çalışmalarının kısmen veya tamamen yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, kopyalanması, ileti olarak alınması, görüntülenmesi, yeniden kullanılması, çoğaltılması, yayımlanması, lisansının başkasına verilmesi/devredilmesi, türev eserler yaratmak için kullanılması, devretme faaliyetlerinde bulunulması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması yasak olup bunlara Honda tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, Honda’nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları (dava açılması halinde mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere) derhal karşılamakla yükümlü olacaklardır.
 6. Honda’nın ve/veya Honda hizmetlerini sunan üçüncü kişilerin Program ve Program üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 7. Honda, Program’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman, hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbir sorumluluk kabul etmeksizin değiştirebilme, kapatabilme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır.
 8. Honda, Kullanıcılar’a içeriğe ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.
 9. Program kanallarının, mevzuata aykırı şekilde herhangi bir materyali aktarmak veya iletmek için kullanılması yasaktır ve bu kullanımlarda sorumluluk Kullanıcının kendisinde olacaktır. Aynı şekilde, Kullanıcılar’ın sitede tartışma, sohbet, duyuru, ileti, ilan panoları ve benzerri yerlerde bulunabilecekleri ihlal teşkil eden, tehditkar, hukuka aykırı, aldatıcı, müstehcen, istismar edici, kışkırtıcı, karalayıcı, edebe aykırı, lekeleyici, pornografik veya küfür içeren ve benzeri materyaller veya bir ceza gerektiren suç sayılacak, hukuki sorumluluk doğuracak ve sair suretle herhangi bir kanunu ihlal edecek bir fiil teşkil edecek veya böyle bir fiili teşvik edecek materyallerden kaynaklanan kullanımlarda sorumluluk Kullanıcının kendisinde olacak ve Honda bunlardan her ne nam altında olursa olsun sorumlu olmayacaktır.Bu kapsamda HONDAnın herhangi bir yaptırıma maruz kalması halinde HONDAnın uğradığı zarar Kullanıcı tarafından derhal karşılanacaktır.
 10. Honda’nın, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, MMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Honda’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderilebileceğini ve Honda tarafından kişisel bilgilerinin işlenmesini kabul ve beyan etmektedir.
 11. 11. Kullanıcı, yukarıda madde 10’da belirtilen "kişisel verilerin işlenmesi" kavramının, kişisel verilerin Honda tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, kaldırılması, silinmesi veya yok edilmesi, açıklanması kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi konusunda gerçekleştirilebilecek işlem ya da işlemleri kapsadığını bildiğini ve bu kapsamda Honda tarafından kişisel verilerin işlenmesini bu amaçlar doğrultusunda kabul ettiğini ve bu işleme onay verdiğini beyan etmiştir.
 12. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
  HONDA, hiçbir gerekçe göstermeden Kullanıcı hakkında işbu sözleşmeyi sona erdirmeye yetkilidri. Bu sebeple HONDA ya herhangi bir taleple başvurulamaz.
  HONDA, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, HONDAnın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
  a. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  b. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  c. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

 

B- MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. Honda, Kullanıcı tarafından web sitesi kullanımında ifşa edilebilecek olan, Kullanıcılara ait kişisel veriyi (adı-soyadı, TCKN, telefon numarası veya e-posta adresi) gizli tutacaktır. Soru, yorum, öneri, şikayet vb. amaçla Kullanıcı tarafından iletilebilecek diğer içerikler gizli bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 2. Mücbir sebep hallerinde, Honda işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Honda için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Honda’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecek ve herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Honda’nın gerekli kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 3. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 4. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanılmazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

'Devam etmek için lütfen kullanım koşullarını okuyunuz.'

İşbu Kullanım Koşullarını, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla Honda’ya sağlamış olduğum her türlü kişisel verinin meşru amaçlar çerçevesinde en geniş şekilde işlenmesini ve transferini kabul ederim.”